Obchodné podmienky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě eshop.muzeumlega.sk. Internetový obchod provozuje společnost LeMi CZ s.r.o., sídlem Praha 8 - Trója, Hnězdenská 587/18, okres Praha Hl.m., PSČ 181 00, IČ: 247 83 111, DIČ: CZ 247 83 111. Provozovna Národní 31, Praha 1, 110 01 (dále jen „prodávající“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí platnou legislativou a obchodními zvyklostmi v České republice. Pro případ uzavření smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu si prodávající vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, nastane-li rozumná potřeba takové změny. Změnu obchodních podmínek prodávající oznámí kupujícímu stejným způsobem, jakým mu oznámil závazný souhlas s uzavřením smlouvy. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 15 dnů od oznámení změny obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit prodávajícímu stejným způsobem, jakým mu byla oznámena změna obchodních podmínek a uvést, že důvodem odstoupení je tato změna.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel či prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupní smlouvaobjednávka kupujícího, mimo rezervaci zboží na prodejně, je návrhem kupní smlouvy, kdy k samotnému uzavření kupní smlouvy dochází závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.muzeumlega.sk jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Veškeré zboží prezentované na stránkách eshop.muzeumlega.cz je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“) se nepoužije. Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy

Doručení po SK 

  • obyčejná zásilka při úhradě převodem 9,49€, při dobírce 10,89€
  • cena v závislosti na změně kurzu, se může změnit.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit výši nákladů na dopravu v celkovém součtu obvodu a délky zásilky nad 300 cm a v závislosti na změnách cen dopravců. 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru pak provozovny prodávajícího. Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 4-8 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Součástí dodávky je daňový doklad.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K ceně zboží ve formuláři je připočítána zvolená částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky. Kupní cena musí být zaplacena předem na účet prodávajícího nebo při osobním převzetí v sídle kamenné prodejny a nebo odeslána na dobírku. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, nebo do další aktualizace nabídky.

ZPŮSOB PLATBY

  • dobírka (zboží zasláno ihned (v pracovních dnech a pokud je skladem) vybraným dopravcem)
  • převodem na účet (v případě, že platba nedorazí do 5 pracovních dnů bude objednávka stornována)
  • hotově při osobním převzetí (Úhrada v hotovosti na prodejně)

REKLAMACE

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího (dále jen „reklamace“). Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Výměna nebo vrácení zboží nad rámec reklamace je možná pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Balíky zaslané zpět nepřebíráme na dobírku, částky vracíme převodem na účet. Za uplatnění reklamace je považován okamžik, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu se sdělením, že odstupuje od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné a balné se nevrací. Kupující bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy nemůže v případech uvedených v § 1837 obč. zák.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje, poskytnuté při registraci, jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420 777 771 070 nebo emailem na eshop@muzeumlega.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Při uplatnění práv z vadného plnění uvede kupující označení vadného zboží, popisem vady termín nákupu. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. Kupující je povinen dále při uplatnění práv z vadného plnění předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k uplatnění práv z vadného plnění poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro uplatnění práv z vadného plnění)

Kupující může požadovat za podmínek uvedených v občanském zákoníku bezplatné odstranění vady, výměnu celé věci či její součásti, přiměřenou slevu z ceny, popřípadě odstoupení od smlouvy

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o náhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. V případě oprávněné reklamace zašle prodávající kupujícímu reklamované opravené či vyměněné zboží zpět na vlastní náklady.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující při osobním převzetí právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Evidence EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Zasílání newsletteru

Vám může být zaslán informační email s naší nabídkou či novinkami s produkty LEGO. V případě, že tento email nebudete chtít, můžete se z odběru odhlásit, nebo nám zašlete zprávu.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu prodávajícího) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi. Po vrácení zboží bude kupujícímu vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné a balné), a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne přijetí vráceného zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte telefonem na +420 777 771 070 nebo na emailu: eshop@muzeumlega.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2014